BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy trình tạo bản ghi trên APNIC

1. Nguyên tắc thực hiện

- Yêu cầu xuất phát từ thành viên địa chỉ, email yêu cầu là email đại diện của thành viên trong CSDL quản lý của VNNIC.

- Yêu cầu khai báo bản ghi trên APNIC phải đầy đủ các thông tin theo yêu cầu APNIC.

- Lưu ý: Đối với những thành viên có nhu cầu quảng bá IP của mình qua ASN của nhà cung cấp dịch vụ Internet, cần khai báo bản ghi Route object.

2. Một số bản ghi chính (PTR và Route Object)

- Yêu cầu khai báo bản ghi tên miền ngược (PTR) thành viên cung cấp tối thiểu các thông tin sau:

  • Vùng địa chỉ IP có nhu cầu khai báo (Tối thiểu /24 IPv4);
  • Tên máy chủ DNS.

- Yêu cầu khai báo bản ghi Route Object trong trường hợp thành viên muốn quảng bá địa chỉ IP qua ASN của một tổ chức ISP khác (là nội dung yêu cầu khi quảng bá trên VNIX).

  • route: (Thông tin địa chỉ IP)
  • descr: (Tên mạng thành viên)
  • origin: (ASN muốn quảng bá qua)
  • notify: (email thông báo của thành viên)
  • notify-2: (email liên hệ của tổ chức quản lý ASN).

3. Quy trình thực hiện

Chi tiết:

TT

Thủ tục

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời lượng

1

Thành viên gửi yêu cầu

Thành viên gửi yêu cầu từ địa chỉ email đại diện thành viên, đã đăng ký và được lưu trong hệ thống quản lý thành viên địa chỉ của VNNIC, gửi yêu cầu tới địa chỉ info@vnnic.vn.

Thành viên

 

2

Thẩm định yêu cầu

VNNIC thẩm định yêu cầu:

- Yêu cầu xuất phát từ địa chỉ email đại diện của Thành viên.

- Nội dung cung cấp thông tin bản ghi đầy đủ;

Thẩm định phù hợp, chuyển sang bước 3.

Trường hợp yêu cầu thiếu hoặc không hợp lý, VNNIC sẽ có phản hồi lại trong vòng 1 ngày làm việc.

VNNIC

01 ngày làm việc

3

Cập nhật thông tin

VNNIC thực hiện tạo bản ghi trên cơ sở dữ liệu của APNIC.

VNNIC

01 ngày làm việc

 

 

 

4

Thông báo kết quả cho thành viên

Thông báo kết quả tại bản ghi cho thành viên địa chỉ sau khi khai báo thành công.

VNNIC

Ngay khi hoàn thành việc tạo bản ghi

Thông báo tới các tổ chức có liên quan

Trường hợp thông tin bản ghi có chứa thông tin IP hoặc ASN của một tổ chức khác, VNNIC sẽ có thông báo cho tổ chức liên quan.

VNNIC

5

Thành viên kiểm tra lại

Thành viên kiểm tra lại kết quả cập nhật, trường hợp cần thiết phản hồi lại VNNIC. Trường hợp có yêu cầu điều chỉnh, quy trình chuyển sang bước 3.

 

 

Tổ chức liên quan kiểm tra lại

Tổ chức kiểm tra lại, nếu có không đồng ý với việc tạo bản ghi phản hồi lại VNNIC, quy trình chuyển sang bước 3.

 

 

6

Kết thúc