Đơn xin cấp địa chỉ IPv4 theo quy trình tái cấp phát địa chỉ IPv4 | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC