Báo cáo tiếp nhận địa chỉ IP.ASN trực tiếp từ các tổ chức quốc tế (dành cho thành viên địa chỉ) | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC