BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Đăng ký tham dự Hội nghị thành viên địa chỉ Internet về chuyển đổi IPv6 và triển khai RPKI (15/11/2023)

Ngày 15/11/2023, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức Hội nghị thành viên địa chỉ Internet về chuyển đổi IPv6 và triển khai xác thực định tuyến (RPKI) cho Internet Việt Nam


Để đăng ký tham gia Hội nghị, Quý thành viên gửi đăng ký Tại đây

Trường hợp cần trao đổi, hỗ trợ, Quý Thành viên liên hệ với VNNIC theo đầu mối: Phòng Hợp tác - Quản lý tài nguyên; Điện thoại: 0243-5564944 số máy lẻ 103; Email: ipasn@vnnic.vn (cán bộ phụ trách: Ông Hoàng Mạnh Công, ĐT: 0359.756.737).