Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (10/06/2019) | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (10/06/2019)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:

- Vùng địa chỉ IP còn trống:

  • 103.224.168.0/22
  • 103.246.220.0/22
  • 103.229.40.0/22
  • 103.252.0.0/22
  • 144.48.24.0/22

- Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 09h15 ngày 10/6/2019

- Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 09h15 ngày 12/06/2019;

- Trạng thái: Dừng tiếp nhận hồ sơ.