BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Danh sách thành viên kết nối VNIXv6

100%, 33/33 thành viên kết nối VNIX qua cả IPv4 và IPv6. Trong đó các thành viên tham gia khai trương IPv6 của Việt Nam như: Viettel, VNPT, Netnam, FPT Telecom, SPT, VTC. Một số thành viên kết nối có dung lượng kết nối lớn (trên 20G) như: CMCTi, Mobifone, Viettel, VNPT...