BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Danh sách thành viên kết nối VNIXv6

 

Các thành viên kết nối VNIX qua IPv6 hiện có 15/18 thành viên, bao gồm: Viettel, VNPT, Netnam, FPT Telecom, SPT, VTC(Thành viên tham gia khai trương IPv6 của Việt Nam); CMC Telecom, HTC, LCS, MBG, MobiFone, SCTV, TPCOM, VNTT, VinaData (thành viên kết nối bổ sung) (cập nhật đến tháng 8/2018).