BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thực hiện báo cáo công tác triển khai thúc đẩy IPv6 trong 6 tháng đầu năm 2017

Thực hiện Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2017 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-BTTTT ngày 23/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Công tác tiếp tục phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp triển khai các hoạt động thúc đẩy IPv6 tại Việt Nam. Tại thời điểm tháng 6/2017, tỉ lệ triển khai IPv6 của Việt Nam đạt khoảng 7% (nguồn APNIC) với 3.500.000 người dùng IPv6 (nguồn Cisco), đứng thứ 2 khu vực ASEAN, đứng thứ 6 khu vực Châu Á. Theo thống kê của các tổ chức quốc tế, một số doanh nghiệp Việt Nam gần đây có những bứt phá trong công tác triển khai IPv6 như: FPT Telecom, Tập đoàn VNPT, CMC Telecom, ...

Thực hiện chỉ đạo của Trưởng Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) – Thường trực Ban Công tác phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông. Một số mẫu báo cáo cho từng nhóm đối tượng đã được Thường trực Ban gửi các đơn vị, doanh nghiệp. Tham khảo các mẫu báo cáo như sau:

1. Mẫu báo cáo cho nhóm doanh nghiệp: ISP, Di động, IDC, Nội dung số, các Nhà đăng ký tên miền ...

2. Mẫu báo cáo cho nhóm đơn vị quản lý nhà nước.

Địa chỉ gửi báo cáo: Trung tâm Internet Việt Nam - Thường trực Ban Công tác (18 Nguyễn Du, Hà Nội) trước ngày 12/7/2017.