BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 4/2017

Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng  Số lượng tên miền phát triển trong năm  Thị Phần Xếp hạng
PA VIETNAM                          3,727                     13,322 29.83% 1
MATBAO                          3,438                     12,027 26.93% 2
GMO                          1,712                      6,347 14.21% 3
NHANHOA                          1,398                      4,994 11.18% 4
FPT                            701                      2,267 5.08% 6
iNET                            526                      2,252 5.04% 5
ESC                            427                      1,241 2.78% 7
VNPT                            198                         741 1.66% 8
GLTEC                            135                         597 1.34% 9
Hi-tek                              53                         312 0.70% 11
SPT                              52                         137 0.31% 15
InternetX                              50                         192 0.43% 10
WEBNIC                              32                           87 0.19% 16
Instra                              22                           75 0.17% 14
EuroDNS                              14                           76 0.17% 12
Tổng số lượng                        12,485                    44,667 100%