BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 4/2017

Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Thị phần Xếp hạng
PA VIETNAM 107,339 26.76% 1
MATBAO 88,485 22.06% 2
FPT 56,560 14.10% 3
GMO 34,763 8.67% 4
NHANHOA 31,253 7.79% 5
VNPT 20,624 5.14% 6
iNET 19,515 4.86% 7
ESC 13,400 3.34% 8
Hi-tek 12,173 3.03% 9
GLTEC 6,905 1.72% 10
SPT 2,963 0.74% 11
WEBNIC 2,602 0.65% 12
Instra 1,821 0.45% 13
EuroDNS 1,714 0.43% 14
InternetX 1,037 0.26% 15
Tổng số lượng 401,154 100%