BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Dịch vụ Chuyển giao máy chủ DNS

Dịch vụ Chuyển giao máy chủ DNS là dịch vụ cho phép người dùng có thể thực hiện chuyển giao TMTV từ máy chủ DNS quốc gia về một máy chủ DNS do chủ thể tên miền lựa chọn.