BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Dịch vụ DNS Hosting

Dịch vụ DNS Hosting là dịch vụ giúp cho người sử dụng có thể tự quản lý được tên miền trên máy chủ DNS, hỗ trợ khai báo và duy trì các bản ghi dữ liệu tên miền (resource record) như các bản ghi: A ; AAAA ; MX ; CNAME.