Quy định, chính sách VNIX | Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy định, chính sách VNIX

I. Điều kiện kết nối

 • Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet ISP theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP
 • Sử dụng số hiệu mạng ASN và địa chỉ IP độc lập do VNNIC cấp.
 • Sử dụng giao thức định tuyến BGP kết nối với VNIX.
 • ISP xây dựng hoặc thuê hệ thống truyền dẫn của các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng kết nối đến các điểm VNIX.
 • ISP đầu tư các thiết bị chuyển đổi giao diện vật lý và truyền dẫn cần thiết, các bộ tập trung, bộ định tuyến (nếu cần) tương thích với hệ thống và giao diện chuyển mạch VNIX (chuẩn giao diện kết nối của hệ thống VNIX).

II. Chính sách

 • Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (ISP) kết nối VNIX phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; các quy định của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin; các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý chất lượng dịch vụ Internet và các quy định pháp luật khác liên quan.
 • VNIX chỉ phục vụ các ISP và cho phép lưu lượng trong nuớc qua lại giữa các đơn vị kết nối đồng cấp (peering) với VNIX, không cho phép chuyển tiếp (transit) lưu lượng ký sinh, lưu lượng Internet đi/về quốc tế.
 • Các ISP kết nối với VNIX không được đặt cấu hình định tuyến mặc định (default route) trên hệ thống mạng Internet của mình sang thiết bị quản lý định tuyến (router server) của VNNIC cũng như sang các ISP khác có kết nối với VNIX.
 • VNIX cho phép lưu lượng qua lại giữa các AS gián tiếp (khách hàng của các ISP) thông qua các ISP kết nối với VNIX
 • VNIX là trạm trung chuyển lưu lượng Internet trong nước, chỉ phục vụ các đơn vị có mạng lưới dịch vụ trong nước, sử dụng địa chỉ IPv4/IPv6/ASN được thống nhất quản lý bởi VNNIC và đã cung cấp đầy đủ các thông tin quản lý được yêu cầu, cập nhật thông tin chính sách định tuyến chính xác và kịp thời.
 • Các đơn vị kết nối với VNIX không được ngăn chặn các thông tin định tuyến của lưu lượng Internet trong nước đi vào/ra mạng của mình qua kết nối VNIX.
 • VNNIC khuyến nghị các ISP có kết nối với VNIX tại nhiều điểm thực hiện việc quảng bá thông tin định tuyến thống nhất giữa các điểm, thông tin định tuyến (prefix) quảng bá qua các điểm VNIX giống nhau và giống với thông tin quảng bá ra ngoài mạng Internet.
 • Các ISP không được quảng bá thông tin định tuyến nhận được từ một điểm VNIX nào đó ngược trở lại điểm VNIX khác
 • VNNIC cung cấp danh sách địa chỉ IP và số hiệu mạng ASN của các ISP và của các tổ chức kết nối gián tiếp qua VNIX (khách hàng của các ISP) trên trang web http://www.vnnic.vn/vnix các công cụ mạng như looking glass… để các ISP có thể chủ động kiểm tra thông tin định tuyến của mình và các bên liên quan tại các điểm trung chuyển VNIX.
 • Các ISP có trách nhiệm hỗ trợ lưu chuyển lưu lượng dịch vụ truy vấn tên miền (DNS query/transfer) thông qua mạng lưới Internet của mình để đảm bảo tăng cường độ sẵn sàng và chất lượng dịch vụ của hệ thống DNS quốc gia do VNNIC quản lý.
 • VNIX là dịch vụ trung chuyển lưu lượng Internet trong nước hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận, các doanh nghiệp Internet ISP tham gia kết nối trên cơ sở đồng thuận
 • Khi hệ số chiếm kênh của lưu lượng trên tuyến kết nối VNIX của ISP vượt quá 70% (quy ước tính theo mức lưu lượng cao nhất - mức đỉnh) trong 7 ngày liên tục, VNNIC sẽ thông báo cho ISP biết để chủ động theo dõi giám sát không để tuyến kết nối qúa tải.
 • Để đáp ứng yêu cầu về tính sẵn sàng, tin cậy, đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn cho hệ thống trạm trung chuyển lưu lượng Internet Quốc gia VNIX, khi lưu lượng trên tuyến kết nối vượt quá 85%, VNNIC sẽ yêu cầu ISP chủ động giảm lưu lượng. Trường hợp vượt qúa 90%, tuyến kết nối được xem là qúa tải, VNNIC sẽ dừng tiếp nhận các yêu cầu mở định tuyến mới hoặc thực hiện việc ngừng định tuyến một số vùng địa chỉ của ISP cho đến khi lưu lượng trên tuyến kết nối giảm xuống dưới 85%.
 • Khi lưu lượng trên tuyến kết nối của ISP vượt quá 85% trong 7 ngày liên tục. VNNIC sẽ yêu cầu ISP nâng cấp tuyến kết nối. ISP phải hoàn thành việc nâng cấp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được yêu cầu.