BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Chính sách miễn phí sử dụng số hiệu mạng đối với thành viên

Ngày 13/05/2005, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC thay thế cho Quyết định số 84/2001/QĐ-BTC ngày 05/9/2001 ban hành Biểu mức thu phí lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam. Kể từ thời điểm có hiệu lực của Quyết định này, khoản lệ phí đăng ký và phí duy trì sử dụng số hiệu mạng (ASN) của các thành viên tại Việt Nam được chính thức huỷ bỏ. Trước đó, theo Quyết định 84/2001/QĐ-BTC, khoản phí, lệ phí này được áp dụng như sau:

- Lệ phí đăng ký ban đầu: 7,5 triệu đồng/số
- Phí duy trì hàng năm: 5 triệu đồng/số

Việc này giúp giảm đáng kể chi phí cho các tổ chức nhỏ có nhu cầu sử dụng tài nguyên địa chỉ IP, số hiệu mạng để thiết lập một mạng độc lập và nâng cao cơ hội tiếp cận với nguồn tài nguyên này trong cộng đồng, phù hợp với chính sách chung của khu vực. Hiện tại không gian số hiệu mạng đã được mở rộng từ 2 byte thành 4 byte và hoàn toàn không phân biệt. Việc cấp phát cho các thành viên được tiến hành tuần tự từ số lớn đến số nhỏ trong không gian số hiệu mạng.