BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Chính sách quản lý số hiệu mạng

1. Nguyên tắc cấp và sử dụng số hiệu mạng (ASN)

1.1. Theo nhu cầu sử dụng thực tế của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Các tổ chức đã được cấp địa chỉ IP từ Trung tâm Internet Việt Nam được quyền đăng ký xin cấp số hiệu mạng ASN. Khuyến khích tổ chức đăng ký đồng thời IPv4, IPv6 và số hiệu mạng. Trường hợp đăng ký đồng thời IP/ASN tham khảo quy trình tại đây.

1.2. Sử dụng số hiệu mạng vào vùng địa chỉ IP của Việt Nam với chính sách định tuyến độc lập, kết nối với những nhà cung cấp dịch vụ có chính sách định tuyến khác nhau.

1.3. Các tổ chức được cấp số hiệu mạng chỉ được sử dụng số hiệu mạng đó trong phạm vi mạng của mình.

1.4. Quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày cấp, số hiệu mạng không được đưa vào sử dụng trên Internet sẽ bị thu hồi, nếu không có lý do chính đáng.

1.5. Trường hợp thành viên có nhu cầu xin cấp ASN 2-byte, thành viên phải gửi kèm thông tin chứng minh: Đặc tả thiết bị không hỗ trợ ASN 4-byte, hoặc, nhà cũng cấp dịch cụ Internet không hỗ trợ ASN 4-byte.

2. Mô hình thiết lập mạng độc lập, kết nối đa hướng

  

Mô hình thiết lập hệ thống mạng độc lập, kết nối đa hướng, kết nối VNIX

3. Thủ tục cấp số hiệu mạng

- Trường hợp đăng ký đồng thời IP và ASN, tham khảo quy trình tại đây.

- Trường hợp đã được cấp IP độc lập từ VNNIC, đăng ký thêm ASN, tham khảo quy trình tại đây.