BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy trình trả lại số hiệu mạng (ASN)

1. Nguyên tắc thực hiện

- Khi thành viên địa chỉ không còn nhu cầu sử dụng ASN đã được cấp, thành viên có đơn trả lại gửi tới VNNIC.

- VNNIC sẽ có quyết định thu hồi số hiệu mạng của Thành viên, yêu cầu thành viên và các tổ chức liên quan ngừng sử dụng, quảng bá định tuyến qua ASN đó.

2. Địa chỉ gửi hồ sơ: Thành viên gửi Đơn trả lại ASN tới Trung tâm Internet Việt Nam (18 Nguyễn Du, Hà Nội).

3. Quy trình thực hiện

STT

Thủ tục

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời lượng

  1.  

Nộp đơn trả lại ASN

Tổ chức nộp hồ sơ xin trả lại địa chỉ IP đến VNNIC.

Thành viên

 

  1.  

Thẩm định yêu cầu

VNNIC thẩm định yêu cầu, trong trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu tổ chức bổ sung thông tin.

Việc thẩm định bảo đảm đầy đủ thông tin.

Yêu cầu không phù hợp, VNNIC thông báo và kết thúc nghiệp vụ.

VNNIC

03 ngày làm việc

  1.  

Ban hành quyết định thu hồi

VNNIC ra Quyết định thu hồi tài nguyên ASN.

VNNIC

03 ngày làm việc

  1.  

Thông báo thành viên và cho các ISP

VNNIC gửi quyết định thu hồi tài nguyên cho Thành viên và các nhà cung cấp dịch vụ Internet. Yêu cầu ngừng sử dụng, quảng bá qua ASN.

VNNIC

Sau khi có quyết định

  1.  

Kết thúc