BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Giới thiệu về nguồn tài nguyên địa chỉ Internet thế hệ mới Ipv6 - Phóng sự VTV2