BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Các văn bản, chính sách đã hết hiệu lực

Danh mục một số văn bản, chính sách đã hết hiệu lực:

Số hiệu

Cơ quan ban hành

Hình thức văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Chi tiết

06/2019/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 19/7/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/tt-btttt ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Xem chi tiết
38/2014/QĐ-TTg Thủ tướng chính phủ Quyết định 01/7/2014 Quy định đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet Xem chi tiết
1198/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định 20/7/2015 Quy định chức năng, nhệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam  Xem chi tiết
189/2010/TT-BTC Bộ Tài chính

Thông tư

24/11/2010

Quy định về phí, lệ phí tên miền quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam Xem chi tiết
02/2008/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định 05/03/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam Xem chi tiết

27/2005/QĐ-BBCVT

Bộ Bưu chính, Viễn thông

Quyết định

11/08/2005

Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Xem chi tiết

28/2005/QĐ-BTC

Bộ Tài chính

Quyết định

13/05/2005

Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phát và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam

Xem chi tiết

28/2006/QĐ-BTC

Bộ Tài chính

Quyết định

05/05/2006

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2005 ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phát và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam

Xem chi tiết

04/2001/TT-TCBĐ

Tổng cục Bưu điện

Thông tư

20/11/2001

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ ứng dụng Internet trong Bưu chính, Viễn thông.

Xem chi tiết

27/2002/QĐ-BVHTT

Bộ Văn hóa Thông tin

Quyết định

10/10/2002

Quy chế quản lý và cấp phép cung cấp thông tin, thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet

Xem chi tiết

848/1997/QĐ-BNV(A11)

Bộ Nội vụ

Quyết định

23/10/1997

Quy định về biện pháp và trang thiết bị kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an ninh quốc gia trong hoạt động Internet ở Việt Nam

Xem chi tiết

2015/TCT-CS

Tổng cục thuế - Bộ Tài chính

Công văn

26/05/2008

Hướng dẫn Nhà đăng ký thực hiện chính sách thuế về hoạt động thu phí, lệ phí cấp tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng Internet

Xem chi tiết

196/QĐ-VNNIC

Trung tâm Internet Việt Nam

Quyết định

06/08/2010

Quy định hướng dẫn việc đăng ký và quản lý sử dụng địa chỉ IP/số hiệu mạng tại Việt Nam

Xem chi tiết

97/2008/NĐ-CP

Chính phủ

Nghị định

28/08/2008

Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

Xem chi tiết

 

05/2008/TT-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư

12/11/2008

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với dịch vụ Internet

Xem chi tiết

28/2009/NĐ-CP

Chính phủ

Nghị định

20/03/2009

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

Xem chi tiết

09/2008/TT-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư

24/12/2008

Hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

 

Xem chi tiết

10/2008/TT-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư

24/12/2008

Quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam ".vn"

Xem chi tiết

73/QĐ-VNNIC
Trung tâm Internet Việt Nam
Quyết định
17/03/2010
Hướng dẫn xử lý tên miền quốc gia “.vn” có tranh chấp.
 

Xem chi tiết

 

 

 

 

 

Xem chi tiết