BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Kết quả triển khai IPv6 của các nhà mạng tại Việt Nam trong năm 2016