BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Khai chương chuyển đổi, cung cấp dịch vụ sử dụng IPv6 trong cơ quan, tổ chức nhà nước và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung số