BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Hội thảo IPv6 - Công nghệ và ứng dụng với Việt Nam (VTV1)