BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tin tức, báo cáo

Giới thiệu

ENUM là tên của một giao thức phân giải các số điện thoại dạng đầy đủ thành các tên miền dạng chuẩn sử dụng cơ sở hạ tầng DNS sẵn có. Đó là tên của một nhóm làm việc do IETF thành lập nhằm phát triển các giao thức ánh xạ các số điện thoại với các tên miền hay các tài nguyên trên Internet có sử dụng DNS.
  Tổng quan về ENUM | Tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ | Nghiên cứu, thử nghiệm