BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ

 • Dòng dịch chuyển cuộc gọi (Call flow) sử dụng ENUM

  Trong phần này ta xem xét các dòng dịch chuyển của cuộc gọi trong một môi trường điển hình. Để minh họa cho ứng dụng của ENUM ta sử dụng dịch vụ SIP để mô phỏng. Mô hình cuộc gọi sẽ được thực hiện từ 1 đầu cuối có địa chỉ "a@nguon" gọi tới 1 đầu cuối có địa chỉ sip là "b@dich", số ENUM là +844123456

 • Hệ thống DDDS

  Hệ thống dò tìm đại diện tự động (Dynamic Delegation Discovery System - DDDS) là một thành phần cơ bản quan trọng của ENUM. Nó được đưa vào ENUM để giải quyết các vấn đề gặp phải khi thể hiện các tài nguyên gắn kết với số ENUM một cách tối ưu nhất, và hỗ trợ các giải pháp dữ liệu động tốt nhất

 • Kỹ thuật ánh xạ số điện thoại - DNS

  Ánh xạ số điện thoại E.164 vào hệ thống DNS là nền tảng của ENUM, nó cho phép sử dụng hệ thống quản lý phân cấp của DNS, các thủ tục truy vấn Internet đã phát triển để mở rộng nội dung thông tin chứa trong cùng 1 số điện thoại, vốn vẫn được coi là duy nhất, và thường được coi là tương ứng gần nhất đối với 1 chủ thể

 • Số điện thoại E.164

  ITU-T E.164 ra đời vào tháng 5 năm 1997, thuộc vào seri E: "Hoạt động chung của mạng, dịch vụ điện thoại, hoạt động dịch vụ và các tác nhân con người", quy định các "Hoạt động, đánh số, định tuyến và các dịch vụ di động - Hoạt động quốc tế - Quy hoạch đánh số cho dịch vụ điện thoại quốc tế". Trong đó E.164 quy định "Quy hoạch đánh số viễn thông công cộng quốc tế"