BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tên miền quốc tế

Công tác quản lý tên miền quốc tế tại Việt Nam (phóng sự thực hiện bởi ĐTH ANTV)