BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Lễ Công bố giai đoạn cấp phát tự do, miễn phí tên miền Tiếng Việt (28/04/11)