BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Sự phát triển tất yếu của tên miền đa ngữ trên mạng Internet (năm 2011)