BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trung tâm điều phối tên miền .RU chúc mừng sự kiện tên miền tiếng Việt thứ 1 triệu