BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC chính thức triển khai nghiệp vụ chuyển nhượng tên miền .VN