BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy trình cập nhật thông tin thành viên địa chỉ

1. Nguyên tắc thực hiện

- Đối tượng là thành viên địa chỉ của VNNIC.

- Thành viên có thay đổi về các trường thông tin cần gửi thông báo cập nhật đến VNNIC tại địa chỉ info@vnnic.vn. Trường hợp thay đổi tên tổ chức, thành viên buộc phải gửi công văn thông báo qua đường bưu chính kèm văn bản chứng minh việc thay đổi.

- Yêu cầu qua email chỉ hợp lệ khi xuất phát từ địa chỉ email đại diện của Thành viên trên CSDL quốc gia (người đại diện theo pháp luật, người quản lý kỹ thuật, quản lý tài nguyên).

- Mẫu cập nhật thông tin thành viên tham khảo tại đây.

2. Trình tự thực hiện

Chi tiết:

Stt

Thủ tục

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời lượng

Yêu cầu bằng công văn

Yêu cầu qua email

  1.  

Thành viên gửi yêu cầu

Thành viên gửi yêu cầu cập nhật thông tin thành viên địa chỉ

Đại diện thành viên

 

 

  1.  

Thẩm định yêu cầu

- VNNIC thẩm định yêu cầu, trong trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu tổ chức bổ sung thông tin.

- Việc thẩm định phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu sau: đầy đủ thông tin, phương thức phù hợp.

- Kết quả thẩm định phù hợp: chuyển sang bước tiếp theo.

VNNIC

03 ngày làm việc

01 ngày làm việc

  1.  

Cập nhật thông tin

Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ thì cập nhật thông tin vào CSDL của VNNIC.

Cập nhật thông tin trên CSDL của APNIC. Bao gồm thông tin: inetnum, as-num, admin-c, tech-c,…

VNNIC

03 ngày làm việc

02 ngày làm việc

  1.  

Thông báo kết quả

Thông báo cho thành viên kết quả qua email.

VNNIC

Ngày sau khi hoàn thành viên cập nhật

Ngày sau khi hoàn thành viên cập nhật

  1.  

Thành viên kiểm tra lại

Thành viên kiểm tra lại kết quả so với yêu cầu, trường hợp cần thiết phản hồi lại cho VNNIC.

Thành viên

02 ngày làm việc

02 ngày làm việc

  1.  

Kết thúc