BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy trình đăng ký cấp, phân bổ IPv4, IPv6 (đăng ký địa chỉ IP và đổi tên thành viên)

1. Nguyên tắc thực hiện

1.1. Nguyên tác chung

- Tổ chức có nhu cầu thiết lập mạng kết nối với Internet được quyền đề nghị cấp, phân bổ địa chỉ IP (khuyến khích việc đăng ký sử dụng địa chỉ IPv6) để sử dụng nội bộ hoặc cấp lại cho khách hàng có kết nối đến mạng cung cấp dịch vụ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (trong trường hợp được cung cấp dịch vụ Internet) và được đề nghị đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng địa chỉ IP trong một số trường hợp (cụ thể tại mục 1.2).

- Địa chỉ IP được cấp, phân bổ cho nhu cầu sử dụng thực tế và có giá trị sử dụng trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động Internet phải đảm bảo:

  + Thực hiện việc định tuyến các vùng địa chỉ IP ở Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC);

  + Không được định tuyến những vùng địa chỉ IP nằm ngoài danh mục quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC) trừ trường hợp kết nối với cổng quốc tế;

  + Phối hợp với VNNIC về kỹ thuật và chính sách định tuyến để đảm bảo hệ thống DNS quốc gia và trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX), Internet Việt Nam hoạt động an toàn, hiệu quả;

  + Có kế hoạch đưa địa chỉ IPv6 đi vào hoạt động phù hợp kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.

- Quá thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày cấp, phân bổ mà địa chỉ không được đưa vào sử dụng trên mạng sẽ bị thu hồi, nếu không giải trình được mục đích sử dụng chính đáng trên mạng lưới.

- Chính sách cấp phát địa chỉ IPv4 trong giai đoạn cạn kệt: Mỗi tổ chức được quyền đăng ký cấp, phân bổ tối đa 01 khối /23 từ khối 103/8 của APNIC. Vùng địa chỉ độc lập tối thiều mà tổ chức có nhu cầu đăng ký tới Trung tâm Internet Việt Nam là /24 (256 địa chỉ IP) (chính sách sẽ thay đổi theo chính sách chung của khu vực châu Á - Thái Bình Dương).

- Đối với việc đăng ký cấp IPv6, thành viên sẽ được xét cấp miễn phí khối địa chỉ IPv6 tương đương với khối địa chỉ IPv4 mà thành viên đã được cấp. Trường hợp thành viên đăng ký IPv6 vượt quá khối địa chỉ IPv4, hoặc khi thành viên chưa có địa chỉ IPv4, mức phí thành viên cần đóng sẽ phụ thuộc theo phí địa chỉ IPv6 (Tham khảo thông tin về mức sử dụng theo quy định tại Thông tư 208/2016/TT-BTC tại đây).

1.2. Các trường hợp được đề nghị thay đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng địa chỉ IP

a) Cơ quan, tổ chức đổi tên theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

b) Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dẫn tới sự thay đổi về tổ chức quản lý, vận hành mạng lưới, dịch vụ đang sử dụng vùng địa chỉ IP;

c) Tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, dẫn tới sự thay đổi về tổ chức trực tiếp quản lý, vận hành mạng lưới, dịch vụ đang sử dụng vùng địa chỉ IP.”.

2. Thành phần hồ sơ

2.1. Thành phần hồ sơ khi đăng ký địa chỉ IP

 • Bản khai đăng ký địa chỉ IP ( tại đây);
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính (để đối chiếu) Quyết định thành lập hoặc các loại Giấy chứng nhận hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật Doanh nghiệp năm 2014 hoặc Mã số doanh nghiệp.

2.2. Thành phần hồ sơ khi đề nghị đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng địa chỉ IP

 • Bản khai đăng ký địa chỉ IP ( tại đây);
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính (để đối chiếu) Quyết định thành lập hoặc các loại Giấy chứng nhận hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật Doanh nghiệp năm 2014 hoặc Mã số doanh nghiệp.
 • Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc văn bản tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các giấy tờ chứng minh sự thay đổi hợp lệ về quyền sử dụng địa chỉ IP.

3. Phương thức nộp hồ sơ:

a) Nộp trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.mic.gov.vn/

- Tổ chức, thành viên đăng ký tài khoản.

- Nộp hồ sơ trực tuyến (khai thông tin hồ sơ và ký số điển tử của tổ chức, doanh nghiệp).

b) Nộp trực tiếp tại trụ sở của VNNIC (tầng 24, tòa nhà VNTA, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội);

c) Gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến VNNIC theo một trong hai địa chỉ sau: Trung tâm Internet Việt Nam, Tầng 24, tòa nhà VNTA, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội;

4. Quy trình thực hiện

4.1. Lưu đồ

Lưu đồ 1: Quy trình cấp, phân bổ địa chỉ IP

 

Lưu đồ 2: Quy trình cấp, phân bổ địa chỉ IP trong trường hợp đổi tên chủ thể (thành viên địa chỉ IP)

4.2. Chi tiết :

Stt

Thủ tục

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời lượng

 1.  

Nộp hồ sơ

Tổ chức nộp hồ sơ đến VNNIC

Tổ chức/ Thành viên

Ngay khi nhận

 1.  

Thẩm định hồ sơ

- VNNIC thẩm định hồ sơ, trong trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu tổ chức đang nộp hồ sơ xin cấp IP bổ sung hồ sơ hoặc cung cấp thêm thông tin trong vòng 03 - 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ.

Kết quả thẩm định phù hợp: chuyển sang bước tiếp theo của Quy trình. Nếu yêu cầu đăng ký địa chỉ IP không phát sinh phí, quy trình chuyển sang bước 6.

VNNIC

03-05 ngày làm việc

 1.  

Gửi thông báo phí lệ phí cho tổ chức xin tài nguyên

VNNIC ra thông báo thu phí

VNNIC

02 ngày làm việc

 1.  

Nộp lệ phí

Thành viên đóng phí theo thông báo của VNNIC (Chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt).

Trường hợp đổi tên chủ thể, quy trình chuyển sang bước số 6.

Tổ chức/ Thành viên

Theo giấy báo

 1.  

Gửi yêu cầu lên APNIC

VNNIC gửi yêu cầu cấp địa chỉ IP, lên APNIC trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi tổ chức xin địa chỉ hoàn tất việc nộp phí

VNNIC

05 ngày làm việc

 1.  

Ra quyết định cấp phát

VNNIC ra Quyết định cấp phát địa chỉ IP cho tổ chức xin địa chỉ thông qua quyết định hành chính; Trường hợp đổi tên thì sẽ là quyết đinh cấp phát lại địa chỉ IP cho tổ chức.

Tổ chức được cấp địa chỉ chính thức trở thành thành viên địa chỉ của VNNIC.

VNNIC

05 ngày làm việc

 1.  

Thông báo kết quả cho thành viên

Thông báo kết quả cho thành viên

VNNIC