BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 08 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Ngày 18/8/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT quy định quản lý và sử dụng tài nguyên Internet của Việt Nam (thay thế Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet). Thông tư bao gồm các quy định hướng dẫn mới trong chính sách về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Điểm mới trong chính sách quản lý tài nguyên số (địa chỉ IP, số hiệu mạng) cho phép các Tổ chức ở Việt Nam có thể nhận tài nguyên số trực tiếp từ các tổ chức quốc tế. Đây là điểm quan trọng, tạo cơ hội để các tổ chức đang gặp khó khăn trong giai đoạn cạn kiệt IPv4 có thể tìm kiếm các vùng tài nguyên bên ngoài Việt Nam.