BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Các câu hỏi đáp về địa chỉ IPv4

1. Điều kiện để một tổ chức được cấp địa chỉ IPv4 lần đầu và kích thước vùng địa chỉ tối thiểu cho phép tổ chức xin cấp?

Tổ chức xin cấp địa chỉ IPv4 lần đầu phải là tổ chức hoạt động theo pháp luật Việt Nam, kích thước địa chỉ tối thiểu là /24 địa chỉ IPv4.

2.Tôi phải làm thế nào nếu chỉ có nhu cầu đăng ký vùng địa chỉ nhỏ hơn một /24? 

Vì VNNIC không phân bổ khoảng địa chỉ nhỏ hơn một /24. Nếu bạn có nhu cầu ít hơn một /24 thì nên đăng ký để được phân bổ lại từ một ISP vì như vậy sẽ có lợi hơn về khả năng định tuyến cho dải địa chỉ của bạn.

3.Tôi có thể mua đứt địa chỉ IP?

Địa chỉ IP là một dạng tài nguyên chung của cộng đồng nên không thể đem ra bán được. Bạn chỉ có thể đăng ký sử dụng khi có nhu cầu và khi không còn nhu cầu sử dụng nữa thì bạn phải trả lại cho cơ quan quản lý.

4.Tôi có phải trả phí cho việc sử dụng địa chỉ IP?

Nếu đơn vị bạn đăng ký địa chỉ IP từ VNNIC thì sẽ phải nộp một khoản phí đăng ký ban đầu và phí duy trì địa chỉ hàng năm theo Quy định của Bộ tài chính

5.Tôi có thể đăng ký sử dụng một lớp C địa chỉ IP nữa hay không?

Khái niệm lớp địa chỉ IPV4 hiện không còn tồn tại nữa vì việc xác định địa chỉ theo phương pháp phân lớp (lớp A, lớp B, lớp C) như trong thời gian đầu tỏ ra rất lãng phí. Vì vậy, một phương thức mới đã được thay thế đó là phương pháp xác định khoảng địa chỉ theo độ dài của tiền tố địa chỉ.

Ví dụ một /24 địa chỉ IPV4 là một dải địa chỉ theo cấu trúc 32 bit thì có 24 bit đầu đã xác định giá trị, chỉ còn lại 8 bit cuối có giá trị thay đổi và tạo thành 28 = 256 địa chỉ tương đương với một class C theo cách tính cũ

6.Liệu vùng địa chỉ tôi được cấp phát từ VNNIC sẽ được đảm bảo định tuyến toàn cầu hay không?

Về nguyên tắc, VNNIC không đảm bảo rằng tất cả các dải địa chỉ được cấp phát bởi VNNIC sẽ được định tuyến toàn cầu. Bởi lẽ chính sách lọc định tuyến căn cứ vào độ dài tiền tố (prefix) của dải địa chỉ áp dụng bởi một số tổ chức là ngoài tầm kiểm soát của VNNIC. Dải địa chỉ có tiền tố càng dài thì càng dễ bị lọc định tuyến vì nó không có lợi cho khả năng tổ hợp trong thông tin định tuyến.

7.Thế nào là vùng địa chỉ độc lập và vùng địa chỉ phụ thuộc

Vùng địa chỉ độc lập (portable address) là vùng địa chỉ mà tổ chức sở hữu có thể sử dụng để kết nối tới bất cứ nhà kết nối phía trên (upstream provider) nào mà họ muốn. Địa chỉ tổ chức được cấp hoàn toàn độc lập với những vùng địa chỉ của nhà cung cấp dịch vụ cấp trên nên tổ chức có thể giữ và sử dụng vùng địa chỉ này dù có thay đổi nhà cung cấp dịch vụ kết nối hoặc đồng thời kết nối tới nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác nhau (kết nối multihome).

Vùng địa chỉ phụ thuộc (un-portable address) là vùng địa chỉ tổ chức sử dụng nằm trong vùng địa chỉ độc lập của một tổ chức khác (ISP, IXP), đã được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của các tổ chức quản lý tài nguyên Internet có thẩm quyền.

8. Tổ chức chúng tôi là thành viên địa chỉ của VNNIC từ nhiều năm nay và chưa đề nghị phân bổ IPv4 theo tiêu chuẩn từ khối /8 cuối cùng. Vậy chúng tôi có được đề nghị phân bổ gộp lại thành 1 yêu cầu /21 hay không?

Thành viên chưa đề nghị phân bổ địa chỉ IPv4 từ khối /8 cuối cùng sẽ được đề nghị phân bổ tối đa 02 khối /22 địa chỉ IPv4 (tương đương 2048 địa chỉ IPv4), trong đó 01 khối /22 từ khối 103.0.0.0/8 và 01 khối /22 từ vùng địa chỉ IPv4 do IANA tái phân bổ cho APNIC (non-103/8). Thành viên không thể đề nghị gộp 2 khối /22 thành 01 khối /21 IPv4.

9. Tổ chức chúng tôi chưa phải thành viên địa chỉ của VNNIC, lần đầu đề nghị phân bổ IP thì có được đề nghị phân bổ thành 01 yêu cầu /21 IPv4 hay không?

Cũng như các tổ chức đã là thành viên địa chỉ nhưng chưa đề nghị phân bổ IPv4 từ khối 103.0.0.0/8 cuối cùng, tổ chức mới đề nghị phân bổ IP lần đầu sẽ được đề nghị tối đa 02 khối /22 địa chỉ IPv4, trong đó có 01 khối /22 từ 103.0.0.0/8 và 01 khối từ vùng địa chỉ IPv4 do IANA tái phân bổ cho APNIC. Việc phân bổ sẽ mặc định phân bổ từ khối 103/8 trước và phân bổ từ vùng non-103/8 sau. Tổ chức không thể đề nghị phân bổ gộp 02 khối /22 thành 01 khối /21.

10. Tổ chức chúng tôi đã được phân bổ /22 IPv4 từ khối 103/8 thì cùng, chúng tôi có thể đề nghị phân bổ thêm /22 địa chỉ IPv4 đúng không, nếu chúng tôi chỉ xin /24 có được không?

Thành viên địa chỉ đã được phân bổ 01 khối /22 từ khối 103/8 cuối cùng của APNIC sẽ có quyền đề nghị phân bổ thêm 01 lần duy nhất với lượng địa chỉ tối đa 01 khối /22 IPv4 từ khối địa chỉ tái phân bổ của IANA cho APNIC (non-103/8), vì vậy, thành viên cũng có thể đề nghị phân bổ một lần duy nhất lượng địa chỉ nhỏ hơn /22 (ví dụ: /24 hoặc /23).

11.Tổ chức chúng tôi đã được phân bổ /22 từ khối 103/8, nếu muốn đề nghị phân bổ thêm địa chỉ IPv4 (tối đa /22) thì làm thủ tục như thế nào?

Quy trình thủ tục đề nghị phân bổ thêm địa chỉ IPv4 thực hiện theo thủ tục thông thường, đề nghị phân bổ thêm địa chỉ IP, chi tiết tại đường link sau: www.diachiip.vn.

12. Nếu lần đầu đề nghị phân bổ IPv4, chúng tôi có thể đề nghị phân bổ 01 khối /22 từ khối tái phân bổ của IANA cho APNIC được không?

Nếu lần đầu đề nghị phân bổ IPv4 trong giai đoạn cạn kiệt IPv4, thành viên sẽ được xét phân bổ lần lượt từ khối 103/8 cuối cùng của APNIC, sau đó sẽ được xét phân bổ từ khối địa chỉ do IANA tái phân bổ cho APNIC (non-103/8) nếu có nhu cầu.

13. Chúng tôi có được đề nghị phân bổ nhiều lần từ khối địa chỉ IPv4 do IANA tái phân bổ cho APNIC nhưng không vượt quá /22 hay không?

Cũng như quy định từ khối /8 cuối cùng của APNIC, thành viên chỉ được xét phân bổ 01 lần duy nhất với lượng địa chỉ tối đa /22 IPv4 từ khối địa chỉ IPv4 do IANA tái phân bổ cho APNIC.