BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Liên hệ

1. Hỗ trợ chung về thủ tục hành chính (cấp, phân bổ IP, ASN), chính sách quản lý

Phòng Hợp tác - Quản lý tài nguyên, Trung tâm Internet Việt Nam

Số điện thoại: +84-24-35564944 máy lẻ 101, 102

Email: info@vnnic.vn

2. Hỗ trợ khai báo ROA/RPKI, chuyển giao tên miền ngược, khai báo các bản ghỉ trên APNIC

Đài DNS và VNIX, Trung tâm Internet Việt Nam.

Số điện thoại: +84-24-35564944 máy lẻ 600, 102.

Email: ipasn@vnnic.vn

3. Hỗ trợ về thủ tục thanh toán (đăng ký mới, duy trì)

Phòng Tài chính - Kế toán, Trung tâm Internet Việt Nam.

Số điện thoại: +84-24-35564944 máy lẻ 200

Email: kttc@vnnic.vn