Chính sách quản lý tài nguyên số (IPv4, IPv6, ASN) của APNIC | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC