Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (14/05/2019) | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (14/05/2019)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:

- Vùng địa chỉ IP còn trống: 45.119.84.0/22.

- Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 15h00 ngày 14/05/2019

- Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 15h00 ngày 16/05/2019;

- Trạng thái: Hoàn tất cấp phát tài nguyên

- Tổ chức được cấp: Công ty Cổ phần giải pháp hệ thống Long Vân

Thông tin tổ chức đã nộp đơn xin cấp vùng tài nguyên này:

STT

Tổ chức xin cấp

Thời điểm tiếp nhận hồ sơ

1

Công ty Cổ phần giải pháp hệ thống Long Vân Ngày 15/5/2019
2 Công ty TNHH Công nghệ dịch vụ Vietserver Ngày 15/5/2019