Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (21/01/2019) | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (21/01/2019)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:

- Vùng địa chỉ IP còn trống: 202.79.232.0/21; 203.160.96.0/21; 103.249.20.0/22; 103.19.96.0/22; 59.153.212.0/22; 103.23.156.0/22.

- Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 11h00 ngày 21/01/2019;

- Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 16h30 ngày 22/01/2019;

Trạng thái: Hoàn tất cấp phát tài nguyên

- Tổ chức được cấp: Công ty Cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile

Thông tin tổ chức đã nộp đơn xin cấp vùng tài nguyên này:

STT

Tổ chức xin cấp

Thời điểm tiếp nhận hồ sơ

1

Công ty Cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile 16h00 ngày 22/01/2019