BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 sau thu hồi (30/03/2017)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 sau thu hồi cho các vùng địa chỉ theo các thông tin sau:

- Vùng địa chỉ IP còn trống: 144.48.20.0/22; 103.39.92.0/22; 203.191.8.0/21.

- Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 8 giờ 30 ngày 30/03/2017.

- Thời điểm ngừng tiếp nhận hồ sơ: 9h30 ngày 31/03/2017.

- Trạng thái: Hoàn tất cấp phát tài nguyên

 - Tổ chức được cấp : Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

Thông tin tổ chức đã nộp đơn xin cấp vùng tài nguyên này:

STT

Tổ chức xin cấp

Thời điểm tiếp nhận hồ sơ

1

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

14h00 ngày 30/03/2017