BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (28/01/2021)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:

- Vùng địa chỉ IP còn trống: 27.0.240.0/22;103.238.208.0/22,103.232.52.0/22.

- Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 08h00 ngày 28/01/2021

- Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 09h00 ngày 01/02/2021.

- Trạng thái: Dừng tiếp nhận hồ sơ

Kết quả tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký sẽ được công bố sau.