BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Khuyến cáo của VNNIC

Theo chính sách mới, giá tên miền .VN đến tay người sử dụng sẽ được cấu thành bởi hai thành phần: phí, lệ phí nộp vào ngân sách Nhà nước (gồm 200.000 đồng lệ phí đăng ký và 350.000 đồng phí duy trì sử dụng tên miền trong 1 năm) và phí dịch vụ thu bởi các Nhà đăng ký tên miền . Bên cạnh khoản phí, lệ phí phải trả theo mức quy định trong Thông tư 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính, chủ thể đăng ký sử dụng tên miền .VN phải nộp thêm khoản phí dịch vụ quy định bởi các Nhà đăng ký.