BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Đồng bộ dữ liệu tên miền (zone transfer)

- NĐK chịu trách nhiệm thực hiện đồng bộ toàn bộ bản ghi dữ liệu tên miền đã cấp phát về máy chủ DNS của VNNIC, sử dụng phương thức thực hiện đồng bộ zone transfer của dịch vụ DNS.

- NĐK phải đăng ký máy chủ DNS sử dụng để đồng bộ dữ liệu DNS theo biểu mẫu và cung cấp 01 máy chủ DNS duy nhất mà từ  đó VNNIC có thể sử dụng để thực hiện đồng bộ toàn bộ bản ghi dữ liệu tên miền “.vn” khai báo trên DNS của NĐK về hệ thống DNS của VNNIC.

- NĐK phải đảm bảo việc đồng bộ dữ liệu liên tục, đầy đủ, chính xác, không gián đoạn. Khi có sự thay đổi đối với máy chủ DNS của Nhà đăng ký đang sử dụng để đồng bộ dữ liệu, NĐK phải tiến hành đăng ký lại máy chủ DNS theo quy định. Mẫu đăng ký được gửi tới hộp thư registry@vnnic.vn  để thực hiện cập nhật kịp thời, sau đó gửi theo đường công văn tới VNNIC.

- NĐK phải cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ đầu mối kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ với VNNIC xử lý các sự cố liên quan đến việc đồng bộ dữ liệu DNS.

- Định kỳ 2 tuần 1 lần, VNNIC sẽ kiểm tra tình trạng đồng bộ dữ liệu tên miền của các NĐK. Trong trường hợp NĐK vi phạm các quy định về đồng bộ dữ liệu, không cấu hình để các bản ghi dữ liệu tên miền “.vn” khai báo trên máy chủ DNS của NĐK được đồng bộ đầy đủ về hệ thống DNS của VNNIC, VNNIC sẽ tạm ngưng tài khoản đăng ký tên miền ”.vn” của NĐK cho tới khi công tác đồng bộ dữ liệu tên miền được rà soát, hiệu chỉnh đúng theo yêu cầu của VNNIC.