BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Đăng ký, cập nhật thông tin trên Website: www.nhadangky.vn

Sau khi ký hợp đồng NĐK, thông tin về địa chỉ liên hệ của NĐK sẽ được VNNIC công bố trên Website www.nhadangky.vn. Khi có thay đổi thông tin, NĐK phải gửi công văn thông báo tới VNNIC đồng thời email từ email nghiệp vụ của Nhà đăng ký tới hòm thư registry@vnnic.vn đề nghị VNNIC cập nhật thông tin về NĐK theo mẫu.

Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản, email đề nghị cập nhật thông tin, VNNIC sẽ thực hiện cập nhật và thông báo lại cho NĐK biết và phối hợp kiểm tra lại. NĐK phải có trách nhiệm kiểm tra và có email gửi tới hòm thư registry@vnnic.vn xác nhận lại kết quả cập nhật.