BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Chính sách mới về phí, lệ phí tên miền “.vn” áp dụng từ ngày 01/01/2017

Theo chính sách phí mới, giá tên miền .VN đến tay người sử dụng sẽ được cấu thành bởi hai thành phần: phí, lệ phí nộp vào ngân sách Nhà nước và phí dịch vụ thu bởi các Nhà đăng ký tên miền . Bên cạnh khoản phí, lệ phí phải trả theo mức quy định trong Thông tư 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính, chủ thể đăng ký sử dụng tên miền .VN phải nộp thêm khoản phí dịch vụ quy định bởi các Nhà đăng ký. Mức phí dịch vụ chủ thể nộp cho các Nhà đăng ký được xác định theo cơ chế thị trường cạnh tranh.