BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy định việc tiếp nhận, xử lý yêu cầu đăng ký mới tên miền dưới “.gov.vn” (05/7/2013)

Để tăng cường công tác quản lý đối với tên miền “.gov.vn", ngày 04/7/2013 Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã ban hành Quyết định số 179/QĐ-VNNIC quy định về việc việc tiếp nhận, xử lý yêu cầu đăng ký mới đối với tên miền dưới “.gov.vn”. Trong đó có hướng dẫn chi tiết về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký, đối tượng đăng ký và quy trình thẩm định hồ sơ đăng ký đối với những tên miền dưới “.gov.vn”.