BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy trình đăng ký địa chỉ IP truy nhập vào hệ thống Whois tên miền “.vn”

Đăng ký địa chỉ IP sử dụng trong tác nghiệp tên miền .vn

- NĐK được đăng ký tối đa 10 địa chỉ IP để truy vấn hệ thống EPP Gateway Server.

- NĐK được đăng ký tối đa 02 địa chỉ IP để truy vấn hệ thống EPP OTE Gateway Server.

- NĐK được đăng ký tối đa 02 địa chỉ IP để truy vấn hệ thống cơ sở dữ liệu Whois tên miền “.vn”.

- Khi có sự thay đổi về địa chỉ IP truy cập vào hệ thống EPP Gateway Server,  EPP OTE Gateway Server hoặc Whois tên miền “.vn”, NĐK điền đầy đủ thông tin theo biểu mẫu và gửi tới VNNIC qua đường công văn đến Trung tâm Internet Việt Nam – 18 Nguyễn Du, Hà Nội đồng thời gửi 1 bản scan tới hòm thư registry@vnnic.vn

- Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của NĐK đề nghị thay đổi địa chỉ IP truy cập Whois, VNNIC sẽ thực hiện cập nhật các địa chỉ IP mới và xóa các địa chỉ IP cũ (nếu có) và thông báo bằng email tới địa chỉ email nghiệp vụ  mà NĐK đã đăng ký với VNNIC