BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Công ty EuroDNS SA

Thông tin liên hệ chính: 

- Địa chỉ: 21 rue Leon Laval, L-3372 Leudelange Luxembourg

- Điện thoại/Fax: +352263725-625/ +352263725-37

- Email: support@eurodns.com
- Website: http://www.eurodns.com