BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Công ty Megazone

Thông tin liên hệ chính: 

Địa chỉ: 7F Megazone Building 46, Nonhyeon-Ro 85-Gil, Gangnam-Gu, Seoul, Korea Republic of

Tel/Fax: +82.221092521 / +82.269192040

Email: registrar@hosting.kr

Website: http://www.hosting.kr