BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet và Thông tư quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam ".vn” (25/12/2008)

Ngày 24/12/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet của Việt Nam (thay thế Quyết định số 27/2005/QĐ-BBCVT ngày 11-8-2005 của Bộ trưởng Bưu chính - Viễn thông ban hành "Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet”). Thông tư bao gồm các quy định hướng dẫn mới, thể hiện quan điểm ”mở” trong chính sách về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, khuyến khích và thúc đẩy tên miền, địa chỉ Internet Việt Nam phát triển.

Cùng ngày 24/12/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam ".vn". Thông tư được xây dựng trên trên tinh thần phù hợp với thông lệ chung quốc tế đặc biệt là Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất (UDRP) của ICANN (Tổ chức quản lý Internet quốc tế), chính sách đã được Tổ chức Sở hữu trí tuệ WIPO thống nhất áp dụng trong việc giải quyết tranh chấp tên miền cấp cao và nhiều tên miền mã quốc gia khác. Trước khi thông tư được ban hành, hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam liên quan tới việc hướng dẫn giải quyết tranh chấp tên miền “.vn” mới chỉ có một số văn bản điều chỉnh mang tính định hướng chung như Luật Công nghệ thông tin (có hiệu lực từ ngày 01/01/2007), Quyết định số 27/2005/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông. 

Việc Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hai Thông tư trên đã hoàn thiện khung chính sách về quản lý tài nguyên Internet của Việt Nam, tạo điều kiện và góp phần thúc đẩy Internet Việt Nam phát triển, hội nhập với xu thế phát triển chung toàn cầu.