BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ban hành Thông tư hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá (28/6/2016 )

Ngày 28/6/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá, nhằm triển khai thực hiện quy định tại Điều 39 Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet.

Thông tư gồm 3 chương với 8 điều, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet quốc gia Việt Nam “.VN” được cấp không thông qua đấu giá; các Nhà đăng ký tên miền “.VN”.

Thông tư hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet quốc gia Việt Nam “.VN” được cấp không thông qua đấu giá hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện, các biểu mẫu, cụ thể hóa các quy định tại Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg, hướng dẫn cho các bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet cũng như Nhà đăng ký tên miền “.VN” quản lý tên miền chuyển nhượng thực hiện việc chuyển nhượng một cách chi tiết, tường minh.