BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Trung tâm Internet Việt Nam thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá bán thanh lý tài sản:

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được chọn: Công ty đấu giá hợp danh Phương Đông.

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được chọn: 85 điểm.

 

Xem chi tiết kết quả tại đây.