BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC hoàn thiện cơ cấu tổ chức, thành lập Phòng Quan hệ cộng đồng và Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh (tháng 03/2008)

Thực hiện xây dựng bộ máy phù hợp với giai đoạn phát triển mới, năm 2008, Trung tâm đã kiện toàn lại bộ máy theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BTTTT ngày 05/03/2008 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông, thành lập Phòng Quan hệ Cộng đồng và Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh. Việc chính thức thành lập Phòng Quan hệ cộng đồng để đảm nhiệm các hoạt động chuyên trách về quan hệ cộng đồng, thông tin đối ngoại, hỗ trợ cộng đồng người sử dụng tài nguyên Internet, quản lý phát triển các Nhà đăng ký tên miền ".vn", đã nâng ảnh hưởng của Trung tâm lên một vị thế mới, khẳng định sự lớn mạnh và tiếp tục mở rộng hình ảnh của Trung tâm trước công chúng.