BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC sẽ tổ chức đấu giá tên miền .VN trong năm nay

Ngày 6/4/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã ký ban hành Quyết định 643/QĐ-BTTTT Ban hành Danh mục tên miền ".vn" đấu giá năm 2022 và Quyết định số 644/QĐ-BTTTT về Ban hành Kế hoạch tổ chức đấu giá tên miền .vn năm 2022, giao Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chủ trì triển khai. Dự kiến trong tháng 10 và 11/2022, VNNIC sẽ lần đầu tiên tổ chức đấu giá 50 tên miền ".vn".

Đấu giá quyền sử dụng tên miền Internet là việc xác định tổ chức, cá nhân được quyền đăng ký sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" theo quy định pháp luật về đấu giá. Theo danh mục mới được ban hành, 50 tên miền ".vn" sẽ được đấu giá trong năm 2022 thuộc 6 danh mục: Tên miền cấp 2 ".vn" dùng riêng có 1 ký tự là số; tên miền cấp 2 ".vn"  dùng riêng có 1 ký tự là chữ; tên miền cấp 2 ".vn"  dùng riêng có 2 ký tự là số; tên miền cấp 2 .".vn"  dùng riêng có 2 ký tự là chữ; tên miền cấp 2 ".vn"  dùng riêng có 2 ký tự là chữ và số; và  tên miền cấp 2 ".vn" dùng riêng có 2 ký tự số và chữ.

Cụ thể, các tên miền sẽ được VNNIC tổ chức đấu giá trong thời gian sắp tới gồm có: 1.vn, 2.vn, 8.vn; i.vn, s.vn, a.vn; 01.vn, 05.vn, 10.vn, 20.vn, 33.vn, 44.vn, 66.vn, 72.vn, 89.vn, 99.vn; aa.vn, ba.vn, ck.vn, dj.vn, ec.vn, fa.vn, ge.vn, hc.vn, ic.vn, jd.vn, kc.vn, lg.vn, mk.vn, nc.vn, ok.vn, pa.vn, sh.vn, ss.vn, ta.vn, tp.vn, us.vn, vj.vn, vt.vn, xe.vn; 3a.vn, 3n.vn, 4t.vn, 5s.vn, 6p.vn; e1.vn, f5.vn, g9.vn, q2.vn, z3.vn.

Danh mục tên miền ".vn" được đấu giá trong năm 2022

Việc đấu giá tên miền ".vn" được thực hiện theo hình thức đấu giá trực tuyến, tuân thủ những quy định của Luật Đấu giá tài sản, Nghị định 62 ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Các nhiệm vụ chính trong kế hoạch tổ chức đấu giá tên miền ".vn" năm 2022 bao gồm: Xác định và phê duyệt giá khởi điểm tên miền đấu giá; Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và ký hợp đồng thực hiện dịch vụ đấu giá tên miền ".vn"; Tổ chức các cuộc đấu giá...

Theo kế hoạch, các cuộc đấu giá tên miền ".vn" năm 2022 dự kiến được tổ chức trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến trong các tháng 10 và 11. Sau đó, kết quả đấu giá tên miền ".vn" sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt và công bố.